مرکز خرید پالادیوم – شمال تهران

Hypermarket---Tehran---Palladium

مرکز خرید پالادیوم

مرکز خرید پالادیوم

مرکز خرید پالادیوم

مرکز خرید پالادیوم

                 

پروژه مرکز خرید پالادیوم واقع در شمال تهران با بیش از150 واحد تجاری یکی از مدرن ترین مراکز خرید پایتخت می باشد