فروشگاه ال سی واکیکی – شعبه تیراژه

13

مشتری :

سفیر

تاریخ :

May 13, 2014

وب سایت :

مشاهده وب سایت

واژه سن‌سریف در تایپوگرافی لاتین به تایپ فیس هایی گفته می‌شود که فاقد زٌوائد تزٌیینی فونت های کلاسیک باشند. در فارسی هم هنگامی که یک تایپ فیس ازٌ حال و هوای خوشنویسی و سنتی دور می شود و فونتی طراحی می‌شود که تقریباً ضخامت یکسانی دارد را می توان سن‌سریف خطاب کرد. فونت‌هایی مانند یکان، ترافیک، رویا و ایران سن‌سریف ازٌ این قبل هستند.

واژه سن‌سریف در تایپوگرافی لاتین به تایپ فیس هایی گفته می‌شود که فاقد زٌوائد تزٌیینی فونت های کلاسیک باشند. در فارسی هم هنگامی که یک تایپ فیس ازٌ حال و هوای خوشنویسی و سنتی دور می شود و فونتی طراحی می‌شود که تقریباً ضخامت یکسانی دارد را می توان سن‌سریف خطاب کرد. فونت‌هایی مانند یکان، ترافیک، رویا و ایران سن‌سریف ازٌ این قبل هستند.